Disclaimer pagina Team F&J

 

Inhoud website
De inhoud van deze website is door ons, Team F&J, met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud of bepaalde informatie te allen tijde in alle opzichten juist en volledig is. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Team F&J is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelen naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de website.

Op deze website van Team F&J zijn links te vinden naar websites van derden. De informatie op deze derden websites wordt niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Voor de inhoud en toepassing van deze informatie is Team F&J niet aansprakelijk.

Copyright en andere (intellectuele) eigendomsrechten
Onze website en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen aan Team F&J toe, tenzij anders vermeld.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team F&J.

Wil je content van onze website gebruiken? Dan vragen wij je een e-mail te sturen naar info@fenj.nl en daarbij aan te geven welke content je wilt gebruiken en waarvoor. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen hierover contact met je op.

E-mail disclaimer
E-mails die je ontvangt vanuit Team F&J zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Team F&J sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Indien de e-mail bij vergissing bij jou terecht is gekomen, wil je ons dan direct contacten? Wij verzoeken je in dit geval de e-mail te vernietigen. Publicatie, duplicatie, distributie en/of het doorgeven van deze informatie aan derden is niet toegestaan, omdat de inhoud vertrouwelijk kan zijn.

Wijzigen disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Raadpleeg deze disclaimer daarom met regelmaat, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright 2024 © Team F&J, alle rechten voorbehouden.
Team F&J is onderdeel van Best Retail Solutions B.V. | Baileystraat 9a, 8013 RV, Zwolle, Handelsregister Zwolle: 92247393